Regulamin grup wsparcia

Wszystkie poniższe informacje dotyczą ogólnych zasad działania grup wsparcia Pogotowia Psychologicznego. Moderatorzy/ki grup mają prawo do modyfikacji zasad ogólnych zgodnie z celem grupy.

 1. Celem działania grup wsparcia jest udzielanie sobie na wzajem wsparcia poprzez: wymianę doświadczeń, wiedzy, empatię, akceptację różnorodności, własnych i cudzych emocji, opinii oraz doświadczeń.
 2. Powyższe cele realizowane są przez regularne, darmowe lub odpłatne spotkania uczestników zakwalifikowanych do grupy.
 3. Informacje o sposobie płatności (w przypadku grup płatnych) zostaną przekazane przez moderatorów/ki spotkania lub zostaną umieszczone na stronie grupy wsparcia.
 4. Spotkania grup mogą mieć charakter otwarty (w każdej chwili do grupy może dołączyć nowa osoba), zamknięty (nie może dołączyć nowa osoba do spotkań) lub mieszany.
 5. Jeśli grupa ma charakter mieszany do trzeciego spotkania grupy wsparcia mogą dołączać nowe osoby. Od czwartego spotkania grupa ma charakter zamknięty czyli spotyka odbywają się w stałym gronie. Moderatorzy/ki zastrzegają sobie prawo do modyfikacji.
 6. Spotkania mogą być ograniczone w czasie, mieć z góry ustaloną liczbę spotkań lub być bezterminowe bez z góry określonej liczby spotkań.
 7. Informacje o charakterze grupy będą dokładnie określone na stronie grupy.
 8. Grupy wsparcia prowadzone są przez jedną lub więcej osób.
 9. Zadaniem prowadzących grupę jest pomoc i towarzyszenie uczestnikom grupy w udzielaniu sobie wsparcia.
 10. Kontakt z moderatorami/kami grupy jest możliwy wyłącznie w sposób i przez kanał podany przez moderatorów grup.
 11. Spotkania grupy wsparcia odbywają się wg ustalonego harmonogramu, który zostanie podany na stronie grupy lub podczas spotkań. Moderatorzy/ki grup zastrzegają sobie prawo do zmiany dot. harmonogramu spotkań.
 12. Maksymalna liczba osób określona jest przez moderatorów/ki grupy. Informacja znajduje się również na stronie grupy.
 13. Rejestracja na grupę wsparcia odbywa się poprzez formularz umieszczony na stronie grupy wsparcia.
 14. Pogotowie Psychologiczne jest administratorem danych osobowych podanych w procesie rekrutacji. Dane są wykorzystywane zgodnie z RODO i tylko na potrzeby rekrutacji.
 15. Spotkania odbywają się przez Internet za pomocą narzędzia wskazanego przez moderatorów/moderatorki grupy.
 16. Uczestnik spotkania w każdej chwili ma możliwość zrezygnowania w uczestnictwie.
 17. O planowanej nieobecności uczestnik informuje moderatorów przed spotkaniem najpóźniej 2 godziny przed spotkaniem.
 18. Nie uczestniczymy w spotkaniach Grupy pod wpływem środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki).
 19. Od uczestników wymaga się punktualności. Spotkania rozpoczynają i kończą się o ustalonej porze.
 20. Wszystkie informacje wnoszone przez uczestników są poufne. Nie opowiadamy osobom nie biorącym udziału w spotkaniach grupy o innych Uczestnikach, ich historii dylematach. Przy czym moderatorzy mogą, przy zachowaniu pełnej anonimowości uczestników, omawiać każdą wniesioną sytuację podczas spotkań superwizyjnych.
 21. Moderatorzy/ki współpracują i superwizują swoją pracę w ramach superwizji koleżeńskiej oraz w superwizjach indywidualnych.
 22. Kategorycznie zabrania się nagrywania wideo, dźwięku oraz robienia zrzutów ekranu podczas spotkań grupy wsparcia bez zgody moderatora/ki.
 23. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad wypracowanych przez grupę oraz moderatorów/ki podczas spotkań grupy.